Llwybrau mynediad hwylus

Llwybrau a theithiau cerdded

Mae'r rhestr ar ochr chwith y dudalen hon yn rhoi manylion nifer o lwybrau a theithiau cerdded mynediad hwylus yn ac o amgylch Bannau Brycheiniog. Mae pob lleoliad neu lwybr wedi’i rifo i gyfateb â'r map sy'n eich galluogi i ddewis ble i fynd.

Beth mae Mynediad Hwylus ym Mannau Brycheiniog yn ei olygu?

Ychydig flynyddoedd yn ôl dechreuodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog weithio gyda grwpiau anabledd lleol i greu ffyrdd o helpu pobl anabl i fynd allan i gefn gwlad.

O ganlyniad, gwnaeth yr Awdurdod welliannau megis gosod gatiau a rampiau yn lle camfeydd a grisiau ac uwchraddio arwynebau a dechrau argraffu canllawiau i ddweud wrth bobl lle’r oedd y gwelliannau wedi’u cwblhau.

Yn fuan sylweddolodd y grŵp nad pobl anabl yn unig a oedd yn elwa o'r newidiadau hyn. Roeddem yn clywed straeon am lawer o bobl eraill oedd yn defnyddio'r llwybrau. Roedd rhieni â phlant ifanc mewn cadeiriau gwthio, pobl nad oeddent neu nad oeddent yn gallu cerdded yn bell iawn a phobl oedd eisiau taith gerdded hawdd braf ym Mannau Brycheiniog i gyd yn teimlo bod ein hawgrymiadau’n ddefnyddiol.

Felly, penderfynwyd ail-enwi ein canllaw yn Ganllaw Mynediad Hwylus. Gallwch archwilio ein holl lwybrau Mynediad Hwylus drwy glicio ar y dolenni ar ochr chwith y dudalen hon.

Cliciwch yma i lawrlwytho’n map mynediad hwylus.

Ffordd arall o fwynhau mannau llai hygyrch y parc yw drwy logi cadair olwyn drydanol pob tir 'Boma 7' sy’n rhoi rhyddid i bobl â symudedd cyfyngedig i ymuno â ffrindiau a theulu ar deithiau cerdded ledled Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, heb boeni am hygyrchedd. Am fwy o wybodaeth a sut i logi 'Boswell y Boma' ewch i’r wefan yma.